Hair Care

ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศรีษะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจากผลการวิจัยทางการแพทย์ โดยทางบริษัทฯได้นำผลการวิจัยที่ได้จากสถาบัน Sedesma ประเทศฝรั่งเศส มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะที่ให้ความมั่นใจถึงมาตราฐาน และการบำรุงเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ